Reglement Groep Y-cie.

 

1.     Begrippenlijst:

        a.      Groep Y-cie, zie artikel 2 en artikel 3;

        b.      Doelstelling, zie artikel 4;

        c.      Bestuur, zie artikel 6;

        d.      Leden, zie artikel 5 en 8;

        e.      Adspirant lid, zie artikel 9;

         f.      Activiteit, zie artikel 14 en 15;

 

2.     De Groep Y-cie is geen vereniging, stichting of anderszins, doch uitsluitend een vriendengroep.

 

3.     De naam van deze vriendengroep is “Groep Y-cie”.

 

4.     De doelstelling van de Groep Y-cie is het gezamenlijk, maar in verschillende samenstelling, ondernemen van diverse activiteiten met ex-legervoertuigen als uitgangspunt.

 

5.     Gemakshalve zullen alle vrienden van de Groep Y-cie in dit reglement als “leden” worden aangeduid.

 

6.     De Groep Y-cie zal worden aangestuurd, door een aantal leden van de groep welke derhalve als “bestuur” zullen worden aangeduid.

 

7.     Bestuur:

        a.      Het aantal bestuursleden bedraagt vijf.

        b.      Indien er een bestuurslid aftreedt kan een lid zich kandidaat stellen als bestuurslid.

        c.      Het bestuur kiest zo spoedig mogelijk uit één der kandidaten een nieuw bestuurslid. 

 

8.     Lid worden van de Groep Y-cie, kan na goedkeuring door het bestuur, als men tenminste een  jaar adspirant lid is geweest en:

        a.      beschikt over een ex-legervoertuig, dat de originaliteit zoveel mogelijk benadert;

        b.      beschikt over een voertuig, dat qua uiterlijk, daarmede gelijk gesteld kan worden;

        c.      de beoordeling of een voertuig valt onder 8. sub a of b, is aan het bestuur.

        d.      indien men valt onder uitzonderingsbepaling genoemd in Artikel 23.

 

9.   Adspirant lid kan men worden:

      a.       op verzoek;

      b.       en na goedkeuring door het bestuur;

      c.       en men beschikt over een voertuig als genoemd in artikel 8;

      d.       danwel men voornemens is op korte termijn een dergelijk voertuig aan te schaffen;

      e.       geldt voor maximaal 1 jaar en kan slechts één maal verlengd worden.

 

10.  Het bestuur kan zonder opgaaf van reden een aanmelding als adspirant lid afwijzen. De aanmelder ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

 

11.  Indien het bestuur het in het belang acht van de Groep Y-cie kan het bestuur, zonder opgaaf van reden, weigeren een adspirant lid om te zetten naar lid, danwel een adspirant lid royeren. Het adspirant lid ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

 

12.  Indien het bestuur het in het belang acht van de Groep Y-cie, kan ook een lid geroyeerd worden. Indien diens (e-mail)adres ons bekend is, ontvangt betrokkene hiervan bericht, met reden waarom hij werd geroyeerd.

 

13.  Voor het zijn van “vriend” op de besloten facebook pagina van de Groep Y-cie, gelden de regels van artikel 8 t/m 12 van dit reglement.

 

14.  De Groep Y-cie kent twee soorten activiteiten;

       a.      Besloten activiteiten: Een activiteit waaraan alleen leden en/of adspirant leden als bedoeld in artikel 8 en 9 kunnen deelnemen, alsmede hun introducees.

       b.      Open activiteiten:  Een activiteit waaraan in principe een ieder die de beschikking heeft over een voertuig, als bedoeld in artikel 8 onder a of b/c, aan kunnen deelnemen.

 

15.  In afwachting van een definitieve beslissing open of besloten, kunnen activiteiten welke nog in ontwikkeling zijn, tijdelijk als NNB worden aangemerkt. (NNB =  Nog Niet Bekend)

 

16.  Indien men als Groep Y-cie of onder de naam Groep Y-cie deelneemt  aan een activiteit, georganiseerd door derden, gaan de regels en/of het reglement van die organiserende derde partij, vóór de regels, gesteld in dit reglement en dienen ook de door die derde partij gestelde regels te worden nageleefd.

 

17.  Deelnemen aan de activiteiten is geheel voor eigen risico. Men moet zelf voor voldoende verzekering en dergelijke zorgdragen.

 

18.  Deelnemers aan een activiteit zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedragingen, alsmede voor hun voertuig. Het voertuig dient aan het in de wetgeving gestelde, te voldoen.

 

19.  Aanwijzingen van degene die de activiteit hebben georganiseerd, dienen terstond te worden opgevolgd.

 

20.  Van de deelnemers wordt een sociaal gedrag  verwacht, alsmede, dat zij geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten buiten de daarvoor bestemde plaatsen.

 

21.  Het nuttigen van alcoholhoudende drank en of drugs, voor of tijdens een rondrit, wordt afgeraden. Als het bestuur van mening is, dat dit niet wordt nageleefd, kan de politie worden ingeschakeld.

 

22. De groep Y-cie als geheel is op geen enkele wijze verantwoordelijk  en/of is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, zowel voor-, tijdens-, of na de activiteit, voor welke schade of letsel in de breedste zin van het woord dan ook,  materieel en/of immaterieel, aan/door derden als gevolg van deelname aan een activiteit.

 

23.  In zeer bijzondere gevallen, kan het Algemeen Bestuur afwijken van het gestelde in de artikelen 8, 9 en 13 van dit reglement.

 

24.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

25.  Dit reglement kan worden benoemd/aangehaald als “Reglement Groep Y-cie”

 

26.  Dit reglement werd goedgekeurd en vastgesteld op 20 februari 2016.

 

 

 

Deelname aan deze activiteiten geschied op eigen risico. De groep Y-cie en degene die de activiteit heeft georganiseerd stelt zich derhalve niet

aansprakelijk voor enigerlei schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade. Hetgeen inhoudt

dat de deelnemer(s) deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening nemen.

 

Voor een vlot en aangenaam verloop van de activiteiten, is het belangrijk dat wij en u zich houden aan deze afspraken.

Het is niet prettig om elkaar er aan te herinneren dat sommige aspecten niet worden nagekomen.

Bovendien willen wij hiermee een practische wegwijzer aanreiken om optimaal van een activiteit te kunnen genieten.

Als u met een praktische vraag zit, kunt u altijd bij ons terecht.

info@y-cie.nl

 De groep Y-cie wenst u dan ook een aangename activiteit toe.